Rada Stowarzyszenia

1. Rada jest organem zarządczym Stowarzyszenia, planuje, koordynuje oraz realizuje działania podejmowane w celu realizacji zadań Stowarzyszenia, w myśl postanowień niniejszego statutu oraz uchwał Zgromadzenia, przyjętych zgodnie ze statutem.
2. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, Animator Grup Przewodnich powołany przez Przewodniczącego, członkowie Rady wybrani przez Zgromadzenie oraz Asystent kościelny.
3. Rada konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. Rada wybiera ze swego grona: Wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
4. Radzie przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub trwałej przeszkody uniemożliwiającej działanie Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący, a w razie trwałej przeszkody uniemożliwiającej działanie Przewodniczącego - Asystent Kościelny lub Animator Grup Przewodnich.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków. Każdy członek Rady ma jeden głos; w przypadku równego rozkładu głosów, głos Odpowiedzialnego lub prowadzącego posiedzenie Rady liczy się podwójnie.
6. Do kompetencji Rady należy:

  • realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zgromadzenia,
  • kierowanie bieżącą pracą COC,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • przyjmowanie i wykluczanie członków,
  • zwoływanie Zgromadzenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  • opracowywanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i ich przedkładanie Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
  • opracowywanie sprawozdania programowego Rady na temat dokonań i zamierzeń Stowarzyszenia.

 

 

 

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl